Egy cég végelszámolását le lehet folytatni egyszerűsített módon is, amennyiben a törvényi feltételek fennállnak. Ez az eljárás valóban egyszerű módja egy cég megszüntetésének, a többi lehetőséghez képest. Sokan még mindig nem tudják, hogy céget alapítani Magyarországon viszonylag gyorsan és könnyen lehet, de a megszüntetés még abban az esetben is hosszú és összetett folyamat amikor valós gazdasági tevékenység végzésére valamely okból nem került sor, vagy minimális bevételt realizált a vállalkozás.

Célszerű ezt a munkát szakemberrel végeztetni, mert sok problémával és idővel jár még egy gyakorlott könyvelő számára is, de előfordulhatnak olyan esetek, amikor pl. anyagi okok miatt a cégvezetés már nem tudja vagy nem akarja finanszírozni ennek viszonylag jelentős költségét, mert sok esetben a vállalkozás már nem folytat tényleges gazdasági tevékenységet. Ez a cikk ezen személyeknek próbál segítséget nyújtani. Nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy az egyszerűsített végelszámolásra nyitva álló határidő 150 nap, és a folyamat során, ezen belül is be kell tartani az ún. belső határidőket, melyekre később térek ki.

Elsődleges feltétel, hogy csak abban az esetben alkalmazható ezen eljárás, amennyiben a Számviteli törvény hatálya alá tartozó cég nem kötelezett könyvvizsgálatra, és a törvényben foglaltak alapján választhatja ezt a lehetőséget.

Első lépésként a tagok gyűlésének el kell határoznia a cég megszűnését, és ezt jegyzőkönyvben is rögzíteni szükséges. Meg kell határozni azt a napot, mellyel megszüntetik a céget, és azt is, hogy az azt követő naptól kezdődik az egyszerűsített végelszámolás. Ennek komoly jelentősége van, mivel az egyszerűsített végelszámolás napját megelőző nappal a vezető tisztségviselő kötelezettsége, hogy bevallásokkal és beszámolóval lezárja az üzleti évet, mivel az ezt követő naptól kezdődően megkezdődik a végelszámolás. Ez abban is megnyilvánul, hogy a cég megnevezésében, nevében szerepelni fog a va. megjelölés; a vevők, partnerek, hitelezők és hivatalok erről is tudják, hogy a cég végelszámolási folyamat alatt áll.

Következő feladat a végelszámoló kijelölése. Az egyszerűsített végelszámolás esetében lehetőség van arra, hogy a vezető tisztségviselő vagy tisztségviselők lássák el a továbbiakban a végelszámolót terhelő feladatokat és nem szükséges külön végelszámolót megbízni. Ebből következően a vezető tisztségviselő által adott meghatalmazások a végelszámolás során is érvényesek.

Az egyszerűsített végelszámolás megindítását nem kell bejelenteni a Cégbírósághoz, így a cégközlönyben sem kell közzétenni. Az eljárás alatt az adózó akár a cég folytatását is elhatározhatja, és ennek bejelentésével megszűnik az egyszerűsített végelszámolás.

Az egyszerűsített végelszámolási eljárás megkezdését, befejezését vm. a cég esetleges tovább működését is az adott évi T201T adatlap benyújtásával kell megtenni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé.  A NAV ezt a bejelentést automatikusan továbbítja a Cégbíróság felé.

A vezető tisztségviselőnek ezen minőségében az egyszerűsített végelszámolás kezdő napját megelőző nappal le kell zárnia az üzleti évet, a szükséges bevallásokat és beszámolót el kell készítenie és be kell nyújtania a NAV (önkormányzat…stb) felé.  Ezek a bevallások a leggyakrabban; adott évi 71; 65; 08; 01; nyomtatványok, melyek a tevékenységet lezáró bevallásokként szerepelnek.

A cég korábbi tisztségviselője ezek elmulasztása esetén a Ptk. alapján felelősségre vonható, kártérítési igény is felléphet ellene, így nagyon fontos ezeknek a feladatoknak az elvégzése.

A cég hitelezői a közzétételtől számított 40 napon belül nyújthatják be a hitelezői igényüket, mely határidő nem jogvesztő, később is érvényesíthetőek az esetleges követelések. A végelszámoló feladata, hogy 15 napon belül jegyzéket készítsen ezekről az igényekről.

A végelszámolónak a tevékenységet lezáró záró mérlegből nyitó mérleget kell készíteni, és szükség esetén a hitelezői bejelentések alapján korrigált nyitó mérleget is, melyet előterjeszt a cég legfőbb szerve felé. Amennyiben a vagyon mérleg alapján a hitelezői igények nem fedezettek, úgy felszólítja a tagokat a hiányzó összeg 30 napon belüli megfizetésére. Amennyiben ez nem teljesül, úgy felszámolási eljárás iránti kérelmet köteles előterjeszteni az illetékes bíróságon. Ennek elmulasztása esetén a végelszámoló teljes anyagi felelősséggel tartozik.

Az egyszerűsített végelszámolás befejezését szintén be kell jelenteni a fent megjelölt adott évi T201T nyomtatványon a NAV felé és a Cégbírósághoz be kell küldeni a vagyonfelosztási javaslatot és a változásbejegyzési kérelmet. Nagyon fontos, hogy ezeket a rendelkezésre álló 150 nap alatt kell megtennie a végelszámolónak, ellenkező esetben a Cégbíróság bármelyik hiánya esetén a 211. napon elrendeli az egyszerűsített végelszámolási eljárás megszüntetését. A NAV az adóalany törlési kérelmét 30 napon belül küldi meg a Cégbíróság felé, amennyiben a végelszámoló a megfelelő záró bevallásokat (adott évi 65; 08; 01;…. stb. bevallások) V3, azaz végelszámolás befejező megjelöléssel küldi meg a hatóság felé. Az egyszerűsített végelszámolás alatt a szükséges bevallásokat V2 jelöléssel küldi be a végelszámoló, mivel a 150 napon belül a vállalkozás még folytathat tevékenységet, pl. értékesíti a megmaradt árukészletet vagy tárgyi eszközeit, fizeti a bérleti díjat, rezsi költségeket és alkalmazottat is foglalkoztathat, melyek bevallási kötelezettségeket indukálnak. A végelszámolás befejezésekor a HIPAEK nyomtatvány benyújtása is szükséges adott önkormányzat részére a NAV rendszerén keresztül. Amennyiben az adószámlákon (NAV vagy önkormányzati) túlfizetés mutatkozik, annak az összegnek a feltüntetése és visszaigénylése is a záró bevallásokban kell szerepeljen, illetve a NAV esetében az átvezetési és kiutalási kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványon lehet igényelni. Ezen tételek miatt a cég bankszámláját nem célszerű megszüntetni, mert az utalások oda fognak történni.

Fontos megemlíteni, hogy a Cégbíróság felé beküldendő dokumentumoknak a záró adott évi T201T nyomtatvány beküldésével egy időben szükséges történnie. Csak és kizárólag az a nyomtatvány elfogadott, mely a SZÜF.Magyarország oldalán található, és a nyomtatványon semmi nem változtatható, azt a rendszerben szükséges kitölteni és jóváhagyás után megküldeni.