A Társasági adóról és az osztalékadóról (Tao) szóló 1996. évi LXXXI. törvény mikrovállalkozások számára az alábbi kedvezményeket tartalmazza:

Az adózás előtti eredményt csökkenti:

A/ A még használatba nem vett – új – ingatlan, és a tárgyi eszközök közé sorolandó műszaki berendezések, gépek, járművek üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke, és az ingatlan bekerülési értékét növelő tárgyévi felújítás, bővítés, átalakítás értéke, és az immateriális javak közé sorolt és az adóévben állományba vett, de korábban még használatba nem vett szellemi termékek bekerülési értéke.

A 2016. adóévben a levont összeg viszont nem haladhatja meg az adózás előtti eredmény összegét, és figyelembe kell venni a 30 millió forintos korlátot. Maximum ennyi vonható le akkor is, ha az adózás előtti eredmény összege magasabb mint 30 millió forint.

2017. évtől a 30 millió forintos korlát megszűnt.

Ezzel a kedvezménnyel az a kis- és középvállalkozásnak minősülő adózó élhet, (mert az igénybevétel nem kötelező!) aki az adóév utolsó napján KKV-nak minősül. Amennyiben a kedvezménnyel nem él a vállalkozás, ezt utólag már nem veheti igénybe önellenőrzéssel sem.

Az igénybevétel az Uniós előírások alapján állami támogatásnak minősül.

A csökkentő tétel alkalmazásával azonban szabály, hogy a levont kedvezmény kétszeresét kell megfizetni, ha az igénybevétel adóévét követő negyedik adóév utolsó napjáig

  • az eszközt nem aktiválják (helyezik üzembe) kivéve: ha ez elháríthatatlan külső akadály miatt nem történik meg, pl megrongálódás
  • az eszközt elidegeníti, apportba vagy térítés nélkül átadja, ill. a szerződés nem teljesítése miatt azt visszaszolgáltatja (pl. pénzügyi lízing esetében)
  • ha az eszközt az egyéb berendezések, felszerelések, járművek között helyezi üzembe
  • az ingatlant üzemkörön kívül is használja, vagy a forgóeszközök közé átsorolja. Kivéve: ha az eszköz átsorolására elháríthatatlan külső ok miatt kerül sor.

B/ Az az adózó, aki az adóév első napján mikrovállalkozásnak minősül, és nincs az állami vagy az önkormányzati adóhatóságnál adótartozása, csökkentheti az adóalapot a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámának növekményével, ha az előző adóévben a foglalkoztatottak száma max. 5 fő volt, előző adóév hiányában pedig a növekményt a nullához kell viszonyítani. Az igénybevétel az adózó döntésén alapul, utólag nem érvényesíthető. Csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül ez a kedvezmény, és igénybevételéhez meg kell felelni a 1407/2013/EU rendelet előírásainak.

Az adózás előtti eredményt viszont növeli az átlagos állományi létszám csökkenése, ha ez a kedvezmény érvényesítését követő három adóéven belül következik be. Kivétel: ha a csökkenés oka a munkavállaló szülési szabadságot, gyed-et vesz igénybe, betegség következtében válik keresőképtelenné, meghalt, büntetés végrehajtás alá vonják, vagy katonai szolgálatot teljesít, és az adóalap növelő tétel összege nem éri el a tárgy év első napján érvényes minimálbér összegét.

C/ Azok a járművek között nyilvántartott tárgyi eszközök, (új műszaki gépek, berendezések a személygépkocsi kivételével) melyek aktiválása még nem történt meg, a bekerülési érték 100 %-os értékcsökkenési leírásával számolhatunk abban az esetben, ha ezen eszközt a jogszabályban megnevezett ún. „szabad vállalkozási zónában” helyezik üzembe. Az adózás előtti eredmény csökkentésének mértéke is állami támogatásnak minősül. (Adózás előtti eredmény csökkentéseként a bekerülési érték 1 %-a, jármű esetén 3 %-a) és meg kell felelni a három Uniós rendelet közül annak, amely alapján az adózó meghatározza a támogatást.

D/ Közösségi támogatási rendeletek:

  1. Meghatározóan a mezőgazdasági termelést szolgáló beruházásnál: 702/2014/EU
  2. Az élelmiszer-feldolgozását és kereskedelmet szolgáló beruházásnál (az adózó döntése szerint) – 702/2014/EU – a 651/2014/EU – 1407/2013/EU rendeletek.
  3. Más esetekben (adózói döntés alapján) a 651/2014/EU vagy az 1407/2013/EU rendelet.